شما اینجا هستید >   طرح ها
طرح ها

پروژه ثبت جمعيتي سرطان در سطح شهر تهران

اطلاعات بهنگام، کامل، جامع و معتبر از بيماري سرطان بر اساس جمعيت و مرگ ناشي از آن در تهران ضروري ترين نياز جامعه ما براي کنترل بيماري سرطان محسوب مي گردد. اجراي اين طرح و ارائه آمار صحيح از ميزان بروز سرطان در مردم شهر تهران که مي توان آن را نماينده کل جمييت کشور دانست در تحقيقات و کنترل سرطان در ايران نقش بسزايي دارد. طرح مذکور مهمترين طرح پژوهشي مرکز تحقيقات سرطان مي باشد که با همکاري موسسه محک در حال اجرا مي باشد. اين پروژه ابتدا بطور محدود در سال 1374 از سطح انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني (ره) تهران وبا مشاركت كليه عوامل اجرائي و حرفه اي ازجمله معاونت درمان دانشگاههاي شهر تهران، مديران بيمارستانها و پرسنل مركز تحقيقات سرطان شروع بكار نموده است و هم اکنون نيز به صورت حرفه اي تر به کار خود ادامه ميدهد.

جمع آوري داده ها ، ورود اطلاعات به برنامه کامپيوتري و انجام مرحله کنترل کيفي اطلاعات مربوط به سالهاي 1377 لغايت 1380 در سال 1382 پايان يافت و نتيجه آن طي کتابي  با کمک سازمان بين المللي مبارزه با سرطان منتشر شده است. 

فاز دوم طرح که اطلاعات مربوط به سالهاي 1381 تا 1385 را جمع ­آوري مي­کند در حال اجرا مي­باشد.
تاکنون اجراي طرح حدود 70 درصد پيشرفت داشته است. اين پروژه يکي از مهمترين طرح­هاي مرکز تحقيقات است که در حال حاضر به همکاري محک در حال اجرا مي باشد و نتايج اين براي محققين، و سياستگذاران کشور اهميت زيادي دارد و مي تواند مبناي اجراي طرح هاي تحقيقاتي بسياري شود.

در حقيقت مقاله و گزارش اين طرح در طراحي مطالعات آينده سرطان و مقالات سرطان مورد ارجاع و استناد قرار خواهد گرفت.  بر اساس برنامه طرح، انتظار مي­رود جمع­آوري داده­هاي طرح تا پايان سال جاري خاتمه يافته و نتايج آن بزوري منتشر شود. محک از ابتداي اجراي اين طرح در کنار مرکز تحقيقات  سرطان و ساير حمايت­کنندگان بوده و افتخار نتايج اين طرح براي محک محفوظ مي باشد.
طرح بررسي توزيع سرطان هاي كودكان درسطح شهر تهران


اين طرح توسط اساتيدي از  انستيتو کانسر و جناب آقاي دكتر ال بويه از موسسه محك با همكاري سازمان جغرافياي شهري سازمان جهاني بهداشت پيشنهاد  شد، كه خوشبختانه مورد تاييد و پشتيباني مالي قرار گرفت.

به طور کلي اقدامات زير در زمينه اين طرح انجام گرفت :

اطلاعات بانك ثبت بيماران محك با داده هاي ثبت سرطان انستيتو  ارتباط داده شد. سپس اطلاعات جمع آوري شده به سازمان جغرافيايي شهرداري جهت مكان دهي ارسال گرديد و بالغ بر 3000 مورد مكان دهي شد. اطلاعات نزديك به 1500  بيمار كودك سرطاني با تماس تلفني با خانواده بيمار تكميل و به روز رساني گرديد (باتوجه به نياز طرح كه آدرس بيماران بايستي روي نقشه مشخص ميگرديد در مواردي كه آدرس مشخص نبود، با خانواده بيمار جهت تعيين آدرس دقيق بيمار تماس گرفته ميشد). گزارش اول طرح تنظيم و به سازمان جهاني بهداشت ارسال و مورد قبول سازمان قرار گرفته است. كل طرح آناليز و به چاپ رسيد که درآن مقاله با توجه به اين که امکان درج لگو موجود نبود از دکتر آل بويه بعنوان يکي از محققين طرح جزو نويسنگان مقاله مي باشد که با رابطه سازماني محک در اين مقاله شرکت داشته اند. در صورت وجود حمايت کافي اجراي طرح هاي مشابه در سطح کشور ميسر خواهد بود.