شما اینجا هستید >   بازدیدهای بین المللی
بازدیدهای بین المللی

بازديد پرفسور الوف نيرن، عضو کميته داوري نوبل و استاد دانشگاه کارولينسکاي سوئد


در اکتبر سال 2008 پروفسور الوف نيرن  Olof Nyren محقق شاخص و برجسته انستيتو کارولينسکاي سوئد و عضو کميته داوري جايزه نوبل در فيزيولوژي پزشکي به دعوت مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر سفري به ايران داشتند که در اين سفر پروفسور نيرن بازديدي هم از موسسه محک داشتند. در اين سفر ايشان شرايط خاص موجود در موسسه محک را به عنوان يک فرصت استثنايي براي انجام طرح هاي پژوهشي باليني در زمينه تحقيقات سرطان هاي کودان بر شمردند.