تورهای علمی
برگزاري بازديد دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر از سال 1384  هرماهه با هماهنگي مدير محترم گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي درخصوص بازديد دانشجويان از بيمارستان محک که با همکاري بخش مددکاري و روانشناسي محک صورت مي پذيرد، سعي مي نمايد تا با آشنا سازي پزشکان جوان با بيمارستان محک گامي در معرفي و تشويق دانشجويان براي حمايت از اين بيمارستان بر دارد. که خوشبختانه تاکنون هم موفق شده است حمايت ( اعم از مالي و معنوي) بسياري از اين دانشجويان را براي موسسه محک جلب نمايد. در اين بازديد ها ابتدا توسط سرکار خانم دکتر نحوي جو  پروژه ثبت سرطان را براي دانشجويان توضيح ميدهند و بعد از آن خانم آسنگري از مددکاري محک در مورد تاريخچه و چگونگي اداراه محک توضيحات کامل و جامعي به دانشجويان مي دهند وسپس همراه آنها از کليه بخشهاي بيمارستان محک از جمله بخش شيمي درماني، راديوتراپي، اورژانس، نقاهتگاه ها و ... بازديد مي نمايند. بعد از آن خانم مداحي از بخش روانشناسي محک با خانواده يکي از بيماران به منظور آشناسازي پزشکان جوان با مسائل و مشکلاتي که خانواده بيماران با آنها دست به گريبان هستند مصاحبه اي انجام مي دهند. و در نهايت دانشجويان را به سمت ميز جذب جهت دريافت قلک و پر نمودن فرم عضويت راهنمايي مي نمايند.