دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان
شبکه ملي تحقيقات سرطان با هدف ارتقاء تحقيقات بومي سرطان، هماهنگي بين بخشهاي مختلف تحقيقاتي، اجرايي و خدماتي کشور در شهريور ماه 1385 با رياست دکتر محمدعلي محققي شروع به فعاليت نمود. دامنه پوشش اين شبکه تمامي تحقيقات علوم پايه، باليني و اپيدميولوژيک و در نظام سلامت را شامل مي شود و متشکل از تمامي مراکز علمي کشور است که در زمينه سرطان فعاليت مي نمايند. اين شبکه جهت همکاري هماهنگ و هدفمندکردن مراکز تخصصي علوم پايه و باليني مرتبط با تحقيقات سرطان بر اساس اولويت هاي نظام سلامت، ساختاري فراگير ايجاد نموده است و از انجام پژوهشهاي هدفمند مراکز تحقيقاتي کشور در زمينه سرطان حمايت مي نمايد. تمام مراکز تحقيقاتي کشور که در زمينه سرطان تحقيقات مي کنند مي توانند جزو اعضاي اين شبکه باشند.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در سال 1389 اساسنامه شبکه هاي تحقيقاتي را بر اساس نيازهاي پژوهشي نظام سلامت در شوراي گسترش دانشگاهها مصوب نمود. بر اساس اين اساسنامه علاوه بر مراکز تحقيقاتي و دانشگاه ها، ساير سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي در تشکيل شبکه هاي تحقيقاتي عضويت داشته و در ارکان آن نقش ايفا مي نمايند.  مهمترين هدف شبکه هاي تحقيقاتي در اين اساسنامه حل مشکلات  نظام سلامت کشور مي باشد.

 

اهداف شبکه هاي تحقيقاتي عبارتند از:

1.      حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت

2.      تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه

3.    هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین واحدهای تحقیقاتی به منظور جلوگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی

4.       ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان

5.       ایجاد همکاری بین المللی با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرا به ویژه کشور های اسلامی

6.    ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو

7.      افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبکه

8.      تقویت ارتباط با صنعت

پيرو ابلاغ اساسنامه جديد شبکه هاي تحقيقات، در سال 1389 شبکه تحقيقات سرطان بر اساس اساسنامه مجددا تشکيل شده و به فعاليت خود ادامه داد.  دبیرخانه مرکز تحقيقات سرطان در مرکز تحقيقات سرطان مستقر مي باشد و رئيس مرکز تحقيقات سرطان رئيس شبکه ملي تحقيقات سرطان کشور مي باشد. براي اطلاعات بيشتر به وب سايت اختصاصي شبکه تحقيقات سرطان ايران مراجعه نمائيد.

  
لوگو و لینک شبکه
مراقبت های تسکینی
طرح تدوین برنامه جامع مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان در کشور
برنامه اقدام برای درمان سرطان