شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر کاظم زنده دل
دکتر کاظم زنده دل


     دکتر کاظم زنده دل
دکتر کاظم زنده دل
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: دانشیار
CV
   تخصص: اپيدميولوژي سرطان
 کميته کشوري اخلاق در پژوهش    گروه پژوهشي: گروه اپيدميولوژي سرطان
 شبکه ملي تحقيقات سرطان    تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
 مقالات (انگلیسی) از Pubmed
   فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
 
   پست الکترونیک: kzendeh@tums.ac.ir