شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر فرناز آموزگار هاشمي


     دكتر فرناز آموزگار هاشمي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: راديوتراپي

   گروه پژوهشي:

   تلفن: 2518+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: amoozfar@sina.tums.ac.ir