شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر اميرحسين امامي


     دكتر اميرحسين امامي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: انکولوژی

   گروه پژوهشي:

   تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: