توسعه فعاليتهاي پژوهشي و تاسيس پژوهشکده سرطان
  • تصويب دو مرکز جديد با نام هاي مرکز  تحقيقات راديوانکولوژي- راديوبيولوژي و مرکز تحقيقات تومورهاي تجربي در شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات سرطان
  • مدارک لازم به دانشگاه علوم پزشکي تهران ارسال شده است تا پس از اخذ مصوبات لازم جهت اخذ موافقت اصولي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارجاع شود.