تامين منابع مالي جهت توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
 • اعتبار تخصيص داده شده توسط معاونت آموزشي
 • بودجه هاي پژوهشي معاونت تحقيقات و فن آوري
 • بودجه هاي تخصيصي دانشگاه علوم پزشکي تهران جهت اجراي طرح هاي پژوهشي
 • بودجه هاي معاونت هاي درمان و بهداشتي جهت اجراي طرح هاي کاربردي ملي
 • پيگيري موفق اخذ رديف بودجه جهت مرکز تحقيقات سرطان
 • بودجه خيريه مرحومه سهرابي و ساير کمک هاي مردمي
 • دريافت گرانت تحقيقاتي و آموزشي از منابع بين المللي شامل :
 • دريافت يک گرانت تحقيقاتي از اتحاديه بين المللي کنترل سرطان (UICC) جهت برگزاري کارگاه بين المللي سرطان دهانه رحم
 • دريافت گرانت تحقيقاتي جهت اجراي طرح بين المللي BRCA1 از کشور کانادا
 • دريافت گرانت تحقيقاتي از دانشگاه کارولينسکا جهت اجراي طرح پژوهشي مشترک در زمينه سرطان معده
 • دريافت گرانت از اتحاديه بين المللي کنترل سرطان (UICC) جهت شرکت يکي از کارشناسان در کارگاه ثبت سرطان در کشور فرانسه
 • دريافت گرانت از اتحاديه بين المللي کنترل سرطان (UICC) جهت شرکت يکي از کارشناسان در سمينار بين المللي کارگاه ثبت سرطان در کشور فرانسه
 • دريافت گرانت از اتحاديه بين المللي کنترل سرطان (UICC) جهت اعزام يکي از کارشناسان قطب علمي به دانشگاه کارولينسکا سوئد جهت انجام طرح تحقيقاتي مشترک
 • اخذ گرانت تحقيقاتي به منظور اعزام يکي از کارشناسان قطب علمي جهت دريافت مدرک دکتراي ژنتيک اپيدميولوژي به دانشگاه کارولينسکاي سوئد