توسعه زير ساخت اطلاعاتي و بيوبانک هاي انسيتو کانسر


الف) توسعه وتجهيز بانک تومور


بانک تومور ايران با هدف ارائه نمونه بافت تومورال به همه محققين در چارچوب قوانين بانک تشکيل گرديده است. علاوه بر نگهداري بافت تومورال اين بانک در جمع آوري و ذخيره سازي بافت طبيعي انساني نيز فعاليت مي کند.
در حال حاضر بيش ار 1000 نمونه تومور براي انجام پژوهش هاي علمي روز دنيا همراه با اطلاعات باليني بيماران در اين بانک ذخيره شده و قابل استفاده مي باشد. اين بانک اولين تومور بانک کشور بوده و در نوع خود در منطقه منحصر به فرد مي باشد. اطلاعات کافي در مورد اين بانک  در وب سايت زير در دسترس ميباشد (http://www.irantumorbank.com).ب) تجهيز آزمايشگاه مولکولار ژنتيک


با توجه به افزايش روزافزون اهميت تحقيقات پايه در زمينه جنبه هاي مختلف سرطان خصوصا تشخيص و درمان، استراتژي اين مرکز در زمينه غربالگري، بررسي روش هايي است که در تشخيص کمک کننده خواهد بود (مارکر هاي تشخيصي) و جنبه هاي درماني نيز مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور انجام طرحهاي ذيل آزمايشگاه مولکولار ژنتيک تجهيز گرديده است.
اطاق کشت سلولي که توسط بخش تومورهاي تجربي راه اندازي گرديد با استفاده از انکوباتور CO2 تجهيز گرديد. اطاق کشت جهت انجام تحقيقات پايه و کاربردي بر روي سرطان از اهميت بالايي برخوردار مي باشد و انکوباتور براي کشت سلول بسيار حياتي است.
آزمايشگاه مولکولي براي بررسي بيان ژن هاي سرطاني با خريد يک دستگاه Western Blot تجهيز گرديد. اين سيستم براي بررسي  بيان ژني در سطح پروتئين کاربرد داشته و جهت انجام کارهاي تحقيقاتي پايه و کاربردي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
جهت انجام مراحل مختلف آزمايشات مولکولي، اين آزمايشگاه به ميکروسانتريفيوژ يخچال دار ، دستگاه آب مقطرگيري و ست سمپلر تجهيز گرديد.

رده هاي سلولي که جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي تهيه گرديد:

  • رده هاي سلولي سرطان پستان: MCF-7 , MDA-MB-231
  • رده هاي لوکمي: K562, CCRF-CEM, KCL22
در ادامه به طرح هاي در دست اجرا در آزمايشگاه مولکولار ژنتيک اشاره مي شود:

  • ثبت سرطان هاي فاميليال پستان در بيماران مراجعه کننده به انستيتو کانسر و نگهداري نمونه هاي بيولوژيک بيماران: تخمين زده مي شود حدود 10-5 درصد بيماران مبتلا به اين نوع سرطان از نوع فاميليال باشند ( البته در مورد بررسي مرکز، اين ميزان حدود 30% گزارش گرديده است). بررسي اين گروه از اين لحاظ اهميت مي يابد که با غربالگري اين افراد ميتوان افراد مستعد موجود در خانواده را يافت و بامراقبت و تشخيص زودهنگام میزان مرگ و مير و هزينه هاي درمان را کاهش داد. اين طرح در حال حاضر انجام گرديده و گزارش نهايي آن نيز به معاونت پژوهشي ارسال گرديده است؛
  • ثبت سرطان هاي فاميليال معده در بيماران مراجعه کننده به انستيتو کانسر با دلايل مشابه که در مورد قبل ذکر گرديد در حال اجرا مي باشد؛
  • راه اندازي بانک بيولوژيک: جهت بررسي هاي پايه و کاربردي موارد مختلف سرطان بسيار حياتي مي باشد. در اين زمينه هزينه هايي در نظر گرفته شده است که با تامين بودجه اميدواريم نيازها برطرف شده و بانک فوق هرچه سريعتر و مطابق با استاندارهاي جهاني گسترش يابد؛
  • انجام آزمايشات سلولي و مولکولي در رابطه با مکانيسم هاي مقاومت به دارو در رده هاي سلولي سرطان خون و استفاده از آلترناتيو هاي دارويي به جاي ايماتينيب؛
  • مکانيسم هاي ايجاد متاستاز در رده هاي سلولي سرطان پستان با استفاده از روش هاي مولکولي؛
  • استفاده از روش هاي جديد مولکولي جهت بررسي ارتباط بين بيان ژن هاي سرکوبگر تومور و انکوژن و بالين بيمار جهت پيش بيني وضعيت آينده و پيش آگهي بيمار؛
  • بررسي فارماکوژنتيک ژن هاي متابوليزه کننده داروهاي شيمي درماني جهت درمان بهتر بيماران ( يافتن موارد مقاوم و موارد حساسيت دارويي) ؛

ج) توسعه تومورهای تجربی و تحقيقات مربوطه