توسعه فعاليتهاي آموزشي و تربيت نيروي انساني خبره و نخبه
جذب نيرو هاي نخبه براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي
نام  رتبه علمی   نوع همکاری
 دکتر مجتبي وند رجب پور  برگزيده المپياد زيست شناسي کشور  آموزشي پژوهشي
 دکتر اميد بيکي  برگزيده  جشنواره رازي  آموزشی پژوهشی
 رضا قياسوند  رتبه اول و دانشجوي برتر تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي شيراز  آموزشی پژوهشی
 رحيم اکرمي  رتبه اول آزمون کارشناسي ارشد اپيدميولوژي  1389  آموزشی پژوهشی
 مريم عظيمي  رتبه اول کارشناسي زيست عمومي دانشگاه شيراز، رتبه اول کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس  آموزشی پژوهشی

جذب رزيدنت و فلوشيپ در قطب علمي از طريق آزمون

رشته  تعداد در سال 
 رزيدنت پاتولوژي  12 نفر
 رزيدنت جراحي  7 نفر
 رزيدنت راديو تراپي  11 نفر
 فلوشيپ مديکال اونکولوژي  8 نفر
 فلوشيپ جراحي سرطان  3 نفر
 فلوشيپ  طب تسکيني  1 نفر