تدوين و توسعه برنامه هاي آموزشي در زمينه پژوهش، تشخيص و درمان بيماران سرطاني در قطب علمي
برگزاري تورهاي پژوهشي:
    کميته تور علمي مرکز تحقيقات سرطان از آذر ماه سال 1389، به منظور تقويت روحيه نشاط و همکاري هاي علمي در بين دانشجويان پژوهشگر و ايجاد ارتقاء روحيه تحقيق و خودباوري، آشنا نمودن دانشجويان با متخصصان و صاحب نظران در رشته هاي گوناگون علوم پزشکي با سرطان تشکيل شده است که در سال90 تاکنون قريب به 95 نفر در قالب 2 بازديد از دانشگاه علوم پزشکي اراک و قم از انستيتو کانسر و مرکز تحقيقات سرطان بازديد داشتند. برنامه اين بازديدها يکروزه بوده و شامل دو بخش در صبح و عصر، بطوريکه مطالب تئوري و مقدماتي در صبح و بازديد از مراکز درماني و آزمايشگاههاي تحقيقاتي در عصر انجام گرفت. از اهداف ويژه اين کميته شامل:

- ايجاد انگيزه و تقويت هرچه بيشتر روحيه پژوهش در دانشجويان
- آگاهي دادن دانشجويان و دانش پژوهان در خصوص سرطان
- تقويت ارتباطات علمي بين شبکه هاي تحقيقاتي همکار با مرکز تحقيقات سرطان
- آشنايي اعضا با نياز هاي علمي روز کشور و همسو کردن پژوهش هاي دانشجویي با نياز هاي بومي کشور در خصوص سرطان
- آشنايي با متخصصين و پژوهشگران در زمينه سرطان
- آشنايي با توانمندي هاي علمي انستيتو کانسر و مرکز تحقيقات سرطان
- آشنايي با ثبت سرطان در کشور
لازم به ذکر است مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي تهران طي 6 بازديد در سال گذشته با کسب 309 امتياز رتبه اول کشوري را در ايجاد تور علمي بخود اختصاص داده است.
(گزارش تکميلي به پيوست مي باشد)
 
تاليف کتاب
 
کتاب هاي انتشار يافته:
 • تأليف کتاب کاربرد پورت در درمان سرطان
 • تأليف دو فصل از کتاب اپيدميولوژي سرطان

کتاب هاي در حال ترجمه و تاليف :

 • ترجمه کتاب  استاتا
 • کتاب صداقت و درستکاري پژوهشي
 • کتاب راهنماي تدوين رضايت آگاهانه
 • تدوين کتاب معرفي مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر
 • طراحي و پياده سازي طرح ارزيابي سواد سلامت عمومي در خصوص پيشگيري از سرطان و ارائه مدل مناسب

برنامه ارتقاء سطح علمی پزشکان

•    برنامه آموزش بيمار :

يکي از رسالت هاي قطب علمي انستيتو کانسر تکريم ارباب رجوع مي باشد که در راستاي نيل به اين هدف واحد آموزش به بيمارمي باشد  که اين واحد فعاليت خود را از سال 88 آغاز نموده است.
بر اساس اولويت هاي تدوين شده براي اين واحد ، اولين هدف  تهيه پمفلت هاي آموزشي در ارتباط با سرطانهاي مختلف و درمانهاي آنها در نظر گرفته شد.

اقدامات مهمي که از ابتداي سال 90 جهت آموزش سلامت به بيماران  انجام گرفت شامل :

 • تدوين دفترچه معرفي عوارض شيمي درماني ( پيوست)
 • تدوين دفترچه راديوتراپي و عوارض ناشي از آن ( پيوست)
 • تهيه پمفلت آشنا سازي بيماران در ساعات اوليه بستري شدن در بخشها ( پيوست)
 • ترجمه و تهيه پمفلت سرطان استخوان و مراقبت از آمپوتاسيون ( پيوست)
 • ترجمه و تهيه پمفلت سرطان رحم و مراقبت پس از عمل( پيوست)
 • ترجمه و تهيه پمفلت سرطان پوست و مراقبت پس از عمل( پيوست)

برگزاري کارگاههاي آموزشي:
 • برگزاري کارگاه آموزشي ثبت سرطان جمعيتي
 • برگزاري کارگاه بين المللي سرطان دهانه رحم

ساير برنامه ها:
 • توسعه فصلنامه علمي پژوهشي Basic & Clinical Cancer Research  
 • تهيه گايدلاين توزيع هرسپتين براي بيماران سرطان پستان به سفارش معاونت درمان (گزارش تکميلي به پيوست مي باشد)
 • توسعه و ارتقاء  برنامه هاي آموزشي فلوشيپ جراحي سرطان
 • توسعه و ارتقاء  برنامه هاي آموزشي فلوشيپ طب تسکيني
 • ارتقاء سطح آموزشي، پژوهشي و درماني قطب منتخب علمي بر اساس الگوي برنامه ريزي و مديريت (EFQM)