تشکيل شبکه تحقيقات سرطان و شيوه مرجعيت


شبکه ملي تحقيقات سرطان يکي از شبکه هاي ملی تحقيقاتي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است که رسمآ به تصويب شوراي گسترش وزارت بهداشت رسيده و محل دبيرخانه آن در مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر قرار دارد. در حال حاضر فعاليتها و همکاري هاي متعددي در پوشش این شبکه انجام می شود.

جهت آشنایی بیشتر با شبکه ملی تحقیقات سرطان اینجا کلیک نمایید.