شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دکتر فاضل الهی


     دکتر فاضل الهی

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: خون و انکولوژی

   گروه پژوهشي:

   تلفن: 2765+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: