شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر رضا شيركوهي


     دكتر رضا شيركوهي
دکتر شیرکوهی
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: ژنتیک
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 66914545 و 2561+6119
     فكس: 66581526
     پست الکترونیک: rshirkoohi@tums.ac.ir