شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر شهريار شهرياريان


     دكتر شهريار شهرياريان

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: راديولوژي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: 2571+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: