شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر علي عرب خردمند


     دكتر علي عرب خردمند

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: جراحي
     گروه پژوهشي:
     تلفن: اتاق عمل: 2542 و 2541+6119
          درمانگاه جراحی: 2579و 2580+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: