شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر عباس علي بخشي


     دكتر عباس علي بخشي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: جراحی
     گروه پژوهشي:
    تلفن: اتاق عمل: 2542 و 2541+6119
        درمانگاه جراحی: 2579و 2580+6119
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: