شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > دكتر عطا قراجه اي


     دكتر عطا قراجه اي

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: استاديار
CV
   تخصص: جراحي
     گروه پژوهشي:
    تلفن: اتاق عمل: 2542 و 2541+6119
        درمانگاه جراحی: 2579و 2580+6119
     فكس: 66581526
     پست الکترونیک: atagarajei@tums.ac.ir