شناسنامه طرح مطالعه ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی در ایران
مجريان مطالعه در ایران:
 • دکتر کاظم زنده دل، متخصص اپيدميولوژي سرطان، مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي تهران       
 • دكتر ايرج حريرچي، متخصص جراحي سرطان، مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي تهران 
 • دكتر رضا شيركوهي، متخصص ژنتيک سرطان، مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي تهران 

مجريان  مطالعه در کانادا:

 • پروفسور استيوان نارود، متخصص ژنتيك، انستيتوتحقيقات كالج زنان دانشگاه تورنتو كانادا
 • دکتر محمد رضا اکبري، متخصص ژنتيک، انستيتوتحقيقات كالج زنان دانشگاه تورنتو كانادا

مدیر اجرایی:

همکاران علمي و اجرايي :

 • وحيده پيغمبري
 • دکتر امیرحسین خرمن بیز
 • طیبه سبکبار
 • دکتر گلاویژ کشتمند
 • دکتر کهن زاد
 • مهندس محمد گل ماهي

کمیته علمی و اجرایی مطالعه در سایر مراکز همکار: