مراكز همكار طرح مطالعه ژنتیکی سرطان پستان

مراكزهمكار:

·        انستيتو تحقيقات كالج زنان دانشگاه تورنتو كانادا 

·        مركز پيشگيري از سرطان پستان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

در صورت وجود زير ساخت لازم و علاقمندي مرکز تحقیقات سرطان آمادگي اجراي طرح در ساير مراکز علمي و پژوهشي را دارد.