جمعيت تحت پوشش و معيارهاي ورود به مطالعه
همه بیماران با سرطان پستان كه در طی9 ماه قبل از شروع مطالعه درمراکز همکار تشخیص داده شده اند برای شرکت در مطالعه درخواست خواهد شد. سپس از اين بيماران افراد داراي معيار هاي ورود، در صورت رضايت وارد مطالعه مي شوند.

معيارهاي ورود به مطالعه عبارتند از:

  • جنس بیمار مونث است و سن تشخیص سرطان پستان کمتر از 40 سالگی است
       یا
  • جنس بیمار مذکر است و دچار سرطان  پستان شده است
       یا
  • جنس بیمار مونث و سن تشخیص سرطان پستان او بیشتر از/ یا مساوی 40 سالگی است
       و
  • حداقل یکی از وا بستگان در سن کمتر از/ یا مساوی 50 سالگی دچار سرطان پستان شده است
  • حداقل یکی از وا بستگان دچار سرطان تخمدان یا سرطان لوله های رحمي شده است
  • دارای دو تومور در يك پستان و يا تشخیص دوطرفه (تومور در هر دو پستان)
  • دارای دو نوع سرطان اولیه  و دارای دو یا چند سرطان اولیه در مکان مشابه (Ipsilateral)
  • حداقل دو یا چند نفر از وابستگان بیمار که دچار سرطان پستان شده اند، دچار سرطان تخمدان یا لوله های رحمي نیز شده اند
  • حداقل یکی از وابستگان مذکر (مثل برادر، پدر، عمو، دايي و..)دچار سرطان پستان شده است
  • بیمار دارای سابقه ابتلا به یکی از سرطان های: تخمدان يا لوله های رحمي است