شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > مریم حجی


     مریم حجی

 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: کارشناسی ارشد
CV
   تخصص: اپيدميولوژي
   گروه پژوهشي: گروه اپيدميولوژي سرطان
     تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
     فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
     پست الکترونیک: hajimaryam88@yahoo.com