طرح بررسی امکان انتقال هليکوباکترپيلوری بين همسران درايران
هلیکوباکتر پیلوریباکتري "هليکوباکترپيلوري" يکي از شايع ترين پاتوژن هاي باکتريال درانسان است . تقريبا نيمي از جمعيت دنيا با هليکو باکتر پيلوري آلوده اند و به عنوان دليل مهم بيماري هاي گوارشي مانند التهاب مزمن معده ، بيماري زخم پيتک (معده و دوازدهه) و سرطان معده شناخته شده است . شيوع عفونت هليکو باکتر پيلوري در بين کشورهاي درحال توسعه وکشورهاي توسعه يافته متفاوت است. شيوع در بين بزرگسالان درکشورهاي درحال توسعه 90% - 80% و درکشورهاي توسعه يافته کمتر از 40% مي باشد. شيوع هليکوباکترپيلوري با افزايش سن بیشتر می شود، همچنين شرايط اجتماعي– اقتصادي افراد نقش مهمي را درانتقال هليکو باکتر پيلوري ايفا مي کند. شرط لازم براي اکتساب هلکيو باکتر پيلوري ، قرار گرفتن در معرض باکتری می باشد .
انسان ها مخازن مهمي براي هليکو باکتر پيلوري هستند و خانواده به عنوان يکي از منابع اصلي انتقال عفونت به شمارمي رود.  بطوريکه ميزان شيوع اين عفونت درخانواده هاي پرجمعيت بيشتر مي باشد. راه هاي انتقال فرد به فرد از طريق دهاني- دهاني، معده اي- دهاني و يا مدفوعي- دهاني به عنوان مهمترين راه هاي انتقال اين عفونت مطرح مي باشند.
گرچه به نظر می رسید که عفونت هليکو باکتر پيلوري بيشتر در دوران کودکي اکتساب مي شود ولي شواهدي وجود دارد که اکتساب عفونت بين بالغين نيز رخ مي دهد و يک منبع واضح براي عفونت بين بالغين مي تواند زوج هاي آلوده با هليکو باکتر پيلوري باشند درچندين مطالعه نشان داده شده که نسبت هاي گوناگون ازانواع هليکو باکتر پيلوري بين زوج ها ديده شده که این نسبت بین 56%- 0 است .
باتوجه به اينکه عفونت هليکوباکتر در بروز سرطان معده نقش بسيار مهمي دارد لذا جهت پيشگيري از اين بيماري توجهات بسياري به درمان و ياکنترل اين عفونت شده است. با اين حال با توجه به اينکه ميزان ابتلا به عفونت بسيار بالا است امکان درمان همه مبتلايان وجود ندارد و بهترین راه جلوگیری از ابتلا به این عفونت می باشد. يکي از عوامل موثر دراين راه شناخت دقيق مسيرها و راه هاي انتقال عفونت درجوامع مختلف مي باشد لذا تلاش هاي بسياري درجريان مي باشد تا نحوه انتقال اين عفونت درسنين مختلف کاملا تعيين شود.
با اين حال به دلايل مختلف انتقال عفونت بين زوج ها زياد مطالعه نشده است که يکي از مهمترين علل آن اين است که اين مطالعات عمدتا درکشورهاي غربي صورت گرفته است و دسترسي به زوج ها در زمان ازدواج و تعيين عفونت هليکو باکتر پيلوري قبل از ازدواج درآن کشورها مشکل است. درصورتيکه بتوان وضعيت عفونت را قبل از ازدواج و پس از زندگي مشترک تعيين نمود، مي توان نتايج مهمي درمورد انتقال عفونت دربين زوجين و افراد بالغ به دست آورد و براي پيشگيري از عفونت و سرطان معده برنامه ريزي نمود. درکشور ما به دليل وجود کلينيک ها و آزمايشگاه هايي که زوج هاي جوان قبل از ازدواج جهت انجام آزمايشات فردي به آنها مراجعه مي کنند، امکان چنين مطالعه اي فراهم می باشد. اين مطالعه در نظر دارد که ازاين فرصت استفاده نموده و به سوالات مهمي درزمينه انتقال هليکو باکتر پيلوري در افراد بالغ پاسخ دهد.