تاریخچه قطب علمی سرطان کشور

ايجاد يک انستيتو کانسر در تهران اولين بار در سال 1325 تحت عنوان"طرح تشکيل انستيتو کانسرايران" پيشنهاد شد. اما اين طرح اجرا نشد لکن درسال 1328 مقاوله نامه تاسيس يک بيمارستان براي درمان بيماران مبتلا به سرطان به امضاءرسيددر سال 1334ساختمان نيمه تمام آن در ضلع شرقي بيمارستان هزارتختخوابي آن زمان ( مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) فعلي) آماده بهره برداري بودکه واحد کبالت فعاليت خود رآغاز کرد. درهمين تاريخ کرسي سرطان در دانشکده پزشکي تشکيل شد.

در سال 1336کليه واحد هاي بيمارستان سرطان، يعني بخشهاي جراحي، راديولوژي، درمانگاه، آزمايشگاه، پاتو لوژي( کرسي سرطان) تشکيل و به کار مشغول شدند.در سال 1337طرح تشکيل مرکز تحقيقات علمي انستيتو سرطان به سازمان برنامه پيشنهاد ومورد تصويب قرار گرفت.و در سال 1341طرح تشکيل کلاس های سيتوتکنولوژي پيشنهاد وبه تصويب رسيد. همچنين در همين سال طرح تحقيقات سرطان هاي تجربي موردتصويب قرار گرفت و آزمايشگاه محل نگهداري حيوانات تجربي درست وشروع بکار کرد.دسال 1345 شيرو خورشيد سرخ ايران (هلال احمر) بيمارستان سرطان را با کليه تجهيزاتش بهدانشکده پزشکي تهران واگذارکرد بدين طريق انستيتو سرطان بطور تمام و کمال در اختياردانشکده پزشکي دانشگاه تهران قرار گرفت. در سال 1349مرکز تحقيقات علمي سرطان(کرسي سرطان) و بيمارستان سرطان باهم ادغام و انستيوکانسر براي تحقيقات ومبارزه با سرطان تشکيل و برمبناي اساسنامه اي جديد فعاليت خود را دنبال کرد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به دليل اولويت هاي کشور، ضمن تداوم فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بيشتر فعاليتهاي موسسه معطوف به درمان بيماران و ارائه خدمات تشخيصي و درماني شد. تا آنکه پس از مدتي توقف فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي موسسه از دهه 80 مجددا فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي موسسه با جديت و تلاش بيشتر پيگيري شد. به دليل دارا بودن گروههاي آمورشي مختلف در زمينه سرطان شامل جراحي سرطان، آسيب شناسي، راديو تراپي، هماتولوژي انکولوژي، ژنتيک سرطان، طب تسکيني، اين مرکز يکي از بزرگترين و جامع ترين مراکز علمي و درماني سرطان کشور مي باشد و بسياري از دانش آموختگان رشته هاي راديوتراپي، پاتولوژي، جراحي، شيمي درماني از فارغ التحصيلان اين موسسه مي باشند.

 با عنايت به اهميت پژوهش در انستيتو مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر در سال 1383 باتصويب شوراي گسترش دانشگاه ها در وزارت بهداشت تاسيس شد و اينک با گذشت 8 سال از تأسيس آن به دليل بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي اعضاي هيات علمي قطب علمي سرطان کشور، اينک يکي از مراکز تحقيقاتي باليني ممتاز کشور مي باشد و براي دو سال متوالي در ارزشيابي معاونت تحقيقات و فن آوري موفق به کسب رتبه سوم در کشور شده است.

در زمينه پژوهش مقالات علمي در زمينه سرطان در مجلات معتبر علمي با نام اين قطب علمي به چاپ رسيده است.