شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه ثبت سرطان > نظام ثبت سرطان > درباره ما
درباره ما

اعضاء


مسئول گروه

دكتر محمدعلي محققي


اعضاي گروه

دكتر محمدعلي محققي، متخصص جراحي سرطان
دکتر عليرضا موسوي جراحي، متخصص اپيدميولوژي سرطان
دکتر کاظم زنده دل، متخصص اپيدميولوژي سرطان
دکتر اميد بيکي، متخصص اپيدميولوژي سرطان
دکتر آذین نحوی جو، دانشجوي دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني
دکتر زهرا صديقي، پزشک عمومي و MPH
دکتر عباس شیخ طاهری، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت
محمد گل ماهي، کارشناس فن آوري اطلاعات و طراحي سيستم
بيتا صادقي، کارشناس ثبت سرطان

اهداف

تاریخچه

مراکز همکار