شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه ثبت سرطان > نظام ثبت سرطان > آموزش ثبت سرطان
آموزش ثبت سرطان
راهنمای ثبت سرطان

يكي از موضوعات بنيادي در برنامه‌هاي ثبت سرطان بهبود كيفيت داده‌هاي گردآوري شده است و اين موضوع مستلزم آموزش دقيق كاركنان ثبت سرطان مي‌باشد. بدين منظور لازم است تا منابع آموزشي مناسب در اختيار اين كاركنان قرار گيرد.

يكي از اهداف اصلي گروه ثبت سرطان مركز تحقيقات سرطان نيز فراهم كردن امكانات و بستر آموزشي مناسب براي كاركنان ثبت سرطان (شامل همكاران ثبت سرطان شهر تهران و  همچنين همكاران مسوول گزارش‌دهي سرطان‌ها در نظام ملي ثبت سرطان) است.  در همين راستا،‌ سعي گرديده است تا در اين وب‌سايت،‌ اطلاعات آموزشي مناسب و مختصر در خصوص موضوعات مختلف ثبت سرطان در اختيار همكاران قرار گيرد.   

سرطان، تشخیص و درمان

مقدمه‌اي بر ثبت سرطان

فعاليت‌هاي ثبت سرطان

مورديابي

            فهرست تشخیص های مشمول ثبت
 

گردآوري داده‌ها و چكيده‌سازي

           نمونه فرم گردآوری داده ها (ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران)

كدگذاري سرطان (ICDO-3)

           قوانین کدگذاری چندگانه IARC

كنترل كيفي

 

تاریخ به روزرسانی: 1391/9/16

کارگاه های آموزشی ثبت سرطان
اسلایدهای آموزشی