شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه ثبت سرطان > نظام ثبت سرطان > پیوند های مهم
پیوند های مهم

آژانس بین المللی تحقیقات سرطان ( IARC)هدف آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) ترویج مشارکت های بین المللی در انجام پژوهش های سرطان است. این آژانس با همکاری متخصصین مختلف در زمینه شناسایی علل سرطان به منظور پیشگیری و کاهش بار سرطان فعالیت می کند. یکی از ویژگی های خاص آژانس انجام پژوهش های مشارکتی بین کشوری و بین سازمانی به خصوص در کشورهای کم در آمد یا با درآمد متوسط است.تاریخ به روز رسانی: 1391/9/2


انجمن بین المللی ثبت های سرطان ( IACR)

انجمن ملی ثبت سرطان آمریکا (NCRA)

انجمن ثبت های سرطان مرکزی آمریکای شمالی ( NAACCR)

انجمن ثبت سرطان بریتانیا (UKACR)

برنامه ملی ثبت سرطان آمریکا (NPCR)

برنامه نظارت، اپیدمیولوژی و پیامدهای نهایی آمریکا (SEER)

شبکه کانسر رجیستری های اروپا (ENCR)

مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر
شبکه ملي تحقيقات سرطان ایران