شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > علی جعفرمحمدی
علی جعفرمحمدی


    علی جعفرمحمدی
علی جعفرمحمدی
 صفحه اعضای مرکز
  سمت: مسئول روابط عمومی و وبسایت مرکز تحقیقات سرطان

   تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
 
  فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸

  پست الکترونیک: alijm2012@gmail.com