طرح ملی مراقبت های حمایتی تسکینی در سرطان
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک شبکه ملی تحقیقات سرطان لینک مرکز تحقیقات سرطان لینک انجمن سرطان ایران لینک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شما اینجا هستید >   تدوین راهبردهای نظام مراقبت های تسکینی > مبانی نظری نظام مراقبت های تسکینی > فصل پنجم: وضعیت ارائه مراقبت های تسکینی در دنیا > مطالعه تطبیقی
پایان مطالعه تطبیقی و مبانی نظری طرح
مطالعه تطبیقی و مبانی نظری طرح پایان یافت

جهت مطالعه "مبانی نظری" و ارائه نظرات کلیک  نماییدهمچنین "مطالعه تطبیقی" طرح پایان یافته و در مرحله دریافت نظرات قرار دارد.
جهت مطالعه پیشنویس مطالعه تطبیقی و ارائه نظرات کلیک نمایید


                                                                                                                                                                               دریافت فایل "مطالعه تطبیقی و مبانی نظری"
                                                                                                                                                
                                                             
نظرات
رتبه :