طرح تحقیقاتی ملی ارزیابی میزان بقاي سرطان مری در ایران
مقدمه
در سال های اخیر، پیشرفت های مهمی در تشخیص و درمان بیماری سرطان مری رخ داده است، که به احتمال زیاد بر تغییر سیر طبیعی این بیماری و بهبود پیش آگهی آن در آینده ای نزدیک تاثیرگذار خواهد بود. مطالعات بقا یکی از مهم ترین شاخص های مورد نیاز در برنامه ریزی و مدیریت این سرطان می باشند. شبکه ملي تحقيقات سرطان در نظر دارد، با همکاری محققین و متخصصين کشور زمینه ی مطالعات بقا در کشور را فراهم آورد. اين برنامه تلاش دارد، ظرفيتهاي علمي و تحقيقاتي کشور در زمينه ارزيابي نتايج درمان را در کنار هم قرار داده و به سوالات مهمي در مورد سرطان های مختلف در اين زمينه وجود دارد پاسخ دهد.
ضرورت همکاری
سرطان مری
اهداف مطالعه بقاء سرطان مري
روش اجرا و همکاری مراکز
فازهای اجرای طرح و نحوه همکاری
منابع
پرسشنامه امکان سنجی همکاری
مقالات