آقای علی رافعی آقای علی رافعی
شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان > آقای علی رافعی
آقای علی رافعی


     آقای علی رافعی
علی رافعی
 صفحه اعضای مرکز
   رتبه علمي: کارشناس ارشد
CV
   تخصص: آمار زیستی
برنامه ملی ثبت بیماری ها    گروه پژوهشي: گروه اپيدميولوژي سرطان
مقالات از Pubmed
   تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲
مقالات از Google Scholar
   فكس: ۶۶۵۸۱۶۳۸
 
   پست الکترونیک: a-rafei@alumnus.tums.ac.ir
 
     وبسایت: www.rafeistat.ir