شما اینجا هستید >   درباره مرکز > اعضای مرکز تحقیقات سرطان
اعضای مرکز 3
                        علی جعفرمحمدی


نام  (روی نام مورد نظر کلیک کنید)  رشته رتبه
تلفن
پست الکترونیکی
رادیوتراپی
دانشیار   amoozfar@sina.tums.ac.ir 
دكتر اميرحسين امامي انکولوژی
استادیار   emamiami@yahoo.com
دکتر فاضل الهی
خون و انکولوژی
استادیار   fazelelahi2005@yahoo.com
دكتر فرشته انساني پاتولوژی
دانشیار   fensani@gmail.com
دکتر خديجه اثني عشري فیزیک پزشکی  استاديار    
دکتر سعید امان پور تحقیقات تجربی
دانشیار   saeidamanpour@yahoo.com
دكتر عيسي جهانزاد پاتولوژی
دانشيار   jahanzad@yahoo.com
دكتر ايرج حريرچي جراحی
استاد 66422904 harirchi@sina.tums.ac.ir 
دكتر پيمان حداد  رادیوتراپی استاد 66948672  haddad@sina.tums.ac.ir
دکتر پرویز دریایی جراح
  61192540  
دکتر کاظم زنده دل اپیدمیولوژی
دانشیار 66581542 kzendeh@tums.ac.ir 
دکتر فریدون سیرتی جراح استاديار   fereidoonsirati@hotmail.com
دكتر فرهاد سميعي رادیوتراپی استاديار  66948672 samieifarhad@yahoo.com
دكتر رضا شيركوهي ژنتیک استاديار  66914545 rshirkoohi@tums.ac.ir 
دكتر سيامك شريعت تربقان پاتولوژی     shariats@sina.tums.ac.ir
دكتر عباس شكوري گركاني
 ژنتیک استاديار 66914545 shakooria@sina.tums.ac.ir 
دكتر شهريار شهرياريان  رادیولوژی استاديار   shahriar-shahriarian@yahoo.com
دكتر صنمبر صديقي انکولوژی
دانشیار   ssadighi@doktor.com
دكتر مامك طهماسبي طب تسکینی
استاديار    
دكتر علي عرب خردمند جراح
دانشیار
  kheradmand@tums.ac.ir
دكتر رامش عمراني پور جراح
دانشيار  88723410
omranipour@sina.tums.ac.ir
دكتر عباس علي بخشي جراح استاديار    
دكتر سيروس عظيمي ژنتیک
دانشيار 66945120  cazimi@tums.ac.ir 
رادیوتراپی
دانشیار   aghili@sina.tums.ac.ir 
دکتر علی محمد علیزاده فیزیولوژی استادیار   aalizadeh@razi.tums.ac.ir 
دكتر افشين عبدي راد پاتولوژی
 دانشيار   abdirada@sina.tums.ac.ir 
دكتر حسين فائزي پور  جراح استاديار  
دكتر فرشيد فرهان رادیوتراپی
استاديار   farshidfarhan@yahoo.com
دكتر فروزنده فريدوني  پاتولوژی دانشيار    
دكتر فهيمه فرخ نيا بیهوشی
دانشيار    
دكتر عطا قراجه اي جراح
استاديار  66565408 atagarajei@tums.ac.ir 
دكتر بيتا كلاغچي رادیوتراپی
استاديار   kalaghchi@tums.ac.ir
دكتر امان الله كيهاني جراح
استادیار 66935061
keyhani@chafa.ir 
 دكتر علي كاظميان راديوتراپي
دانشیار   kazemian@sina.tums.ac.ir 
دكتر محمدعلي محققي  جراحی استاد    mamohagheghi@yahoo.com
دکتر محمد رضا میر  جراحی دانشیار 661192534  mrmir15@yahoo.com
دكتر فريدون معماري  جراح استاديار     
دكتر مازيار مقصود لو بیهوشی
استاديار     
دکتر علی رضا موسوی جراحی  اپیدمیولوژی     rmosavi@yahoo.com 
دكتر مازيار مطيعي لنگرودي
استاديار    maziarmotiee@yahoo.com 
 دکتر آذین نحوی جو  مدیریت بهداشت استادیار   aznahvi@yahoo.com 
دكتر حسن علي ندايي فیزیک پزشکی
استاديار  66948673 Nedaieha@sina.tums.ac.ir 
دکتر بیژن نهاوندیان  علوم آزمایشگاهی
استاديار     

اعضای هیأت علمی میهمان
 نام  رشته  رتبه  تلفن پست الکترونیکی
دکتر سپیده امیدواری        
 روانپزشکی      
استاديار                
somidvari@ihsr.ac.ir          
 دکتر دنیا صدری
 دندانپزشکی  استادیار    پژوهشگران:

نام
 رشته  رتبه علمی  تلفن پست الکترونیک
 فاطمه تورنگ تغذیه  کارشناسی ارشد     f.toorang@gmail.com
دکتر حسین دانشور
میکروبیولوژی  دکترای تخصصی     rdaneshvar@gmail.com
مریم حجی  اپیدمیولوژی  کارشناسی ارشد   valentius.m@gmail.com 
دکتر امیر حسین خرمن بیز  اپیدمیولوژی  دانشجوی دکترای تخصصی     
دکتر محمد رضا روح اللهی پزشک  دکترای پزشکی -
 دانشجوی دکترای تخصصی
  rouhollahi@gmail.com
علی رافعی  آمار زیستی  کارشناسی ارشد    a-rafei@alumnus.tums.ac.ir
طیبه سبکبار  ژنتیک  کارشناسی ارشد    msc_sabokbar@hotmail.com 
دکتر زهرا صدیقی   پزشک دکترای حرفه ای     sedighi_zahra@yahoo.com
رضا قیاسوند اپیدمیولوژی  کارشناسی ارشد    ghiasvandr@gmail.com 
 اعظم مجیدی
 اپیدمیولوژی  کارشناسی ارشد
  azam.majidi80@gmail.com
دکتر مجید محمودی ایمونولوژی دکترای تخصصی     dmahmoodi@razi.tums.ac.ir
دکتر صمد محمد نژاد
فارماکولوژی  دانشجوی دکترای تخصصی     smuhammadnejad@gmail.com
دکتر احد محمد نژاد
پاتولوژی  دانشجوی دکترای تخصصی   
 سعید نعمتی اپیدمیولوژی  کارشناسی ارشد    
دکتر مجتبی وند رجب پور
پزشکی  دانشجوی دکترای حرفه ای

mojtaba.vrp@gmail.com

 
   کارشناسان پژوهشی:

 نام        
وحیده پیغمبری         
سمیه حاجی زاده
       
سپیده سعیدیان
       
محمد گل ماهی
       
بیتا صادقی
       
 مریم السادات موسوی        

       

       

       

       

       
 
       


پرسنل اجرایی:

نام
فهمیه مجیدی
 
 
 


روابط عمومی و وبسایت:

نام
علی جعفرمحمدی


اسامی اعضای سابق مرکز