شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه های پژوهشی
گروه های پژوهشی

بازوي اصلي پژوهش در مرکز تحقيقات سرطان گروه هاي مختلف پژوهشي هستند که بر اساس نيازها و اولويت هاي پژوهشي در هر دوره با عناوين مختلف شکل گرفته و بر حسب نياز از تخصص هاي گوناگون اعضاي هيئت علمي سود مي برند و بر اساس نوع طرح پژوهشي , تيم هاي مختلف تحقيقاتي شکل مي گيرد.


گروه برنامه جامع کنترل سرطان

گروه اپيدميولوژي سرطان

گروه تحقيقات سلولي مولکولي و ژنتيک

گروه تحقيقات تجربي سرطان

گروه پژوهشهاي باليني

گروه ثبت سرطان

گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گروه سرطان های سر و گردن

گروه بررسی های اقتصادی سرطان