شما اینجا هستید >   پژوهش ها > تحقیقات کاربردی
تحقیقات کاربردی
مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر ایران، علاوه بر پژوهش های دانشگاهی (بنیادین و کاربردی نشده) به پژوهش های کاربردی (.Applied R) و توسعه ای (.Developmental R) نیز همت گماشته است. منظور از پژوهشهای کاربردی، تحقیقاتی است که با سفارش مشخص برای حل مشکلات عرصه اجرا و سیاستگذاری انجام می شود. از جمله تحقیق در سیاستگذاری و مدیریت کلان حوزه های مختلف نظام جامع ملی کنترل سرطان در کشور و یا بخش ها و جمعیت های مختلف. 
 بیشتر تحقیقاتی از این دست، تحت پوشش شبکه ملی تحقیقات سرطان انجام می شود بنابراین مرکز با مشارکت سایر اعضای این شبکه، به انجام این مهم همت می گمارد.

برخی از تحقیقات کاربردی انجام شده در این مرکز عبارتند از:


پژوهش ها
معرفی طرح تحقیقاتی
طرح مطالعه ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی درایران