شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه مديريت کنترل سرطان
گروه مديريت کنترل سرطان:

تعريف طرح هاي پژوهشي بر اساس نياز سياستگذاران سلامت و منطبق سازي نيازها با سرخط هاي پژوهشي سرطان، مهم ترين وظيفه گروه مديريت کنترل سرطان است. به ديگر سخن اين گروه با توجه به  رویکرد سياستگذاران نظام سلامت به بيماري سرطان، و نيز با اشراف بر امکانات و توانائي هاي موجود حوزه سرطان در ابعاد مختلف، طرح هاي مرتبط را تعريف و اجرا مي کنند. دستاوردهاي چنين پروژه هایي مي تواند در بعد اجرایي در برگيرنده تحولات مثبت در مديريت بهداشت و درمان و در يک کلام ارتقاء سيستم بهداشتي باشد.
يکي از پروژه هاي کاربردی توسط اين گروه در مرکز تحقيقات سرطان، تعيين سرخط هاي سياستگذاري براي نهادينه کردن برنامه ملی کنترل سرطان   (Cancer Control Program) در کشور است که این کار در قالب مشارکت در برنامه های شبکه ملی تحقیقات سرطان انجام می شود.