شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه اپيدميولوژي سرطان
گروه اپيدميولوژي سرطان
با اجراي برنامه ثبت سرطان جمعيتي شهر تهران به عنوان مهمترين فعاليت پژوهشي و اجرايي در مرکز تحقيقات سرطان، داده هاي ثبت سرطان به عنوان مهمترين منبع مطالعات اپيدميولوژي سرطان ايجاد شده و گروه اپيدميولوژي سرطان شکل گرفت. از طرفي با توجه به آنکه تقريبا تمام گروه ها و مطالعات پژوهشي سرطان براي روش شناسي خود نياز به دانش اپيدميولوژي سرطان داشتند، اين گروه عملا روش شناسي ساير گروه هاي مرکز را نيز به عهده گرفت. اين گروه مطالعات متعددي را بر روي انواع سرطان ها بخصوص سرطان هاي شايع کشور شامل سرطان هاي پستان، سرطان معده، سرطان دهانه رحم، سرطان کولورکتال صورت داده است. مطالعات اپيدميولوژي تغذيه، ژنتيک اپيدميولوژي، غربالگري و تشخيص زودرس سرطان از مهمترين گرايش هاي اين گروه مي باشد.  اين گروه عملا يکي از بزرگترين گروه هاي پژوهشي مرکز مي باشد.  
 

مسئول گروه: دکتر کاظم زنده دل

اعضاي گروه:


دکتر ايرج حريرچي، متخصص جراحي سرطان

دکتر کاظم زنده دل، متخصص اپيدميولوژي سرطان

دکتر اميد بيکي، متخصص اپيدميولوژي سرطان

دکتر رضا شيرکوهي، متخصص ژنتيک سرطان

فاطمه تورنگ، فوق ليسانس تغذيه

رضا قیاسوند، فوق ليسانس اپيدميولوژي

مهنوش خسروي، فوق ليسانس اپيدميولوژي

امير حسين خرمن بيز، دانشجوي دکتراي تخصصي ژنتيک اپيدميولوژي

رحيم اکرمي، دانشجوي فوق ليسانس اپيدميولوژي

مریم حجی، دانشجوي فوق ليسانس اپيدميولوژي

ندا اميني، دانشجوي پزشکي

مجتبي وند، رجب پور، دانشجوي پزشکي

   
 

مهمترين طرح هاي پژوهشي گروه:

  • مطالعات بقا سرطان هاي مري، معده، پستان، و دهانه رحم
  • بررسي عوامل خطر ژنتيکي و محيطي سرطان پستان
  • بررسي موتاسيون هاي اختصاصي ژن BRCA1, BRCA2 در ايران
  • بررسي عوامل خطر ژنتيکي و محيطي سرطان معده
  • بررسي نحوه انتقال عفونت هليکوباکتر پيلوري
  • بررسي کفايت غربالگري سرطان دهانه رحم در ايران
  • غربالگري و تشخيص زودرس سرطان پستان در زنان ايراني