شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه تحقيقات سلولي مولکولي و ژنتيک
گروه تحقيقات سلولي مولکولي و ژنتيک
اين گروه با دارا بودن بيشترين اعضاي هيئت علمي مرکز تحقيقات سرطان در رشته هاي تخصصي پاتولوژي کلينيکال و آناتوميکال – ژنتيک پزشکي و بيولوژي سلولي و مولکولي, اجراي بخش مهمي از طرح هاي پژوهشي مرکز تحقيقات  را بعهده داشته و با برخورداري از آزمايشگاه هاي گوناگون پاتولوژي, تشخيص طبي باليني, سيتولوژي, ژنتيک پزشکي و ژنوميک تخصصي همچنين ايمونوهيستوشيمي و ميکروسکوپ الکتروني و با برخورداري از آخرين فن آوري هاي علمي در زمينه دستگاه ها و روش هاي آزمايشگاهي, پژوهش هاي وسيعي در ابعاد تغييرات ساختماني سلول ها و نيز يافته هاي زنتيکي در سرطان هاي مختلف را طراحي و اجرا مي نمايد.

همچنين گروه تحقيقات سلولي _ مولکولي و ژنتيک داراي 3 بانک بيولوژيک به شرح ذيل مي باشد:

1 – بانک بلوک هاي پاتولوژي که در برگيرنده افزون بر 50 سال نمونه هاي فيکس شده سرطان مي باشد و يکي از بانک هاي بسيار غني ايران است.
2 – بانک لام هاي تشخيصي پاتولوژيک.
3 – بانک بافت زنده سرطاني که در نوع خود در خاورميانه بي نظير بوده و در حال حاضر با بهره گيري از تکنيک هاي پيشرفته از کليه نمونه هاي سرطاني که در انستيتو کانسر تحت عمل جراحي قرار گرفته و از بدن بيماران خارج شده اند, نگهداري مي نمايد و نمونه ها به منظور انجام تحقيقات به با رعايت قوانين و ضوابط خاص به مراکز مختلف تحقيقاتي داخل و خارج از کشور عرضه مي شود.
                 
عناوين برخي از طرح هاي در دست اجراي گروه :
 • بررسي وابستگي بعضي از الل ها و ژنوتيپ هاي ژن فاکتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) و سرطان پستان؛
 • بررسي اثر بيان ژن TGIFLX بر روي تکثير و مرگ سلول در رده سلولي سرطان پروستات (LNCap)؛
 • بررسي بيان ژن هاي دخيل در چرخه سلولي و آپوپتوز (p15، p21، p27، c-myc و bcl2) در پاسخ به تيمار با مهار كننده كينازي SD-208 در چهار رده سلولي سرطان کولورکتال، با توجه به مراحل Early و Late در فرايند سرطاني شدن؛
 • سنجش تومور زایي سلول هاي بنيادي زاياي مذکر (SSC) در طي فعاليت ژن هاي پرتواني C-Myc, Nanog & Oct-4؛
 • بررسي تغييرات ژنتيکي ناحيه D-loop (displacement loop) ميتوکندري درحداقل ٣۰ نمونه بافت تومورال و غير تومورال مجاور خانم هاي بيمار مبتلا به سرطان پستان؛
 • بررسي گزارش هاي آسيب شناسي سرطان معده از نظر تعداد و نسبت غدد لنفاوي مبتلا به سرطان به کل تعداد شمارش شده در انستيتو کانسر در مقايسه با توصيه ها و استانداردهاي بين المللي؛
 • بررسي وجود ژن env از Mouse Mammary Tumor-like Virus (MMTV) در سرطان پستان خانم هاي ايراني به روش PCR؛
 • بررسي ايمنوهيستوشيمي آنزيم سيکلواکسيژناز2 (COX-2) در بافت هاي تومورال و تأثير آن بر ميزان بقاي بدون بيماري و درصد پاسخ به درمان در بيماران مبتلا به كارسينوم سر و گردن؛
 • بررسي انتشار آناتومک کنسرهاي کلورکتال در طول 15 سال در انستيتو کانسر بيمارستان امام خميني جهت بررسي وجود شيفت به راست در بيماران ايراني؛
 • بررسي کروموزومي درزنان نابارور ارجاع شده به بخش ژنتيک انستيتو كانسر بمدت 21سال ( 1385-1365)؛
 • مطالعه موتاسيون هاي سوماتيك ژن ايمونوگلوبولين سلولهاي توموري و تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به CLL در ايران براساس شاخص هاي باليني و ژنتيكي؛
 • تعيين وضعيت انتشار چهار تيپ پر خطر ويروس پاپيلوماي انساني (HPV 31-33-16-18) درضايعات سرويكال بيماران مراجعه كننده به درمانگاه انکولوژي زنان بيمارستان وليعصر تهران توسط تكنيك Colorimetric in situ Hybridization؛
 • بررسي ميزان دي دايمر (D-dimer) پلاسما در بيماران مبتلا به بدخيمي هاي معده و مقايسه با گروه شاهد در بيمارستان امام خميني (ره) تهران در سالهاي  85 و 86.