شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه تحقيقات تجربي سرطان
گروه تحقيقات تجربي سرطان
به دليل نقش بسيار با اهميت مدلسازي در سرطان و بررسي الگوي سير پيشرفت بيماري  و عوامل خطر زا در مدل هاي حيواني, گروه تحقيقات تجربي سرطان با همکاري متخصصين دامپزشکي, فيزيولوژي, داروسازي و جراحي و با برخورداري از اطاق عمل اختصاصي حيوانات و حيوانخانه استاندارد و همچنين آزمايشگاه فيزيولوژي حيواني, عهده دار پژوهش هاي مرتبط بوده و بعنوان حلقه رابط در مورد تبديل پژوهش ها  از سطوح سلولي و بافتي به سطوح باليني و انساني عمل مي نمايد.  

عمده فعاليت هاي اين گروه بر محورهاي  ذيل استوار بوده است:
الف) بررسي نقش مواد شيميایي و دارویي در پيشگيري و يا درمان سرطان
ب) ساخت پروتزهاي داخلي به جهت بررسي نقش اندام هاي مختلف  در پروسه سرطان

عناوين طرح هاي در دست اجراي گروه تحقيقات تجربي:

  • بررسي اثرات ضد سرطاني تركيب كوركومين- دندروزوم در مسير سيکلواکسيژناز در ضايعات كولوركتال القا شده با آزوكسي متان در مدل حيواني
  • بررسي اثرات ضدسرطاني داروي HESA-A بر اساس مطالعات پيش باليني
  • بررسي اثر پروتکتيو بر موم زنبور عسل (Propolis) بر کانسر معده در مدل حيواني
  • ايجاد مدل تجربي جديد استئوسارکوما در رت با تزريق سلولهاي توموري در فمور
  • بررسي و مقايسه اثر فاكتور رشد فيبروبلاستي (FGF) ، اريتروپويتين نوتركيب انساني (rHu EPO) و سلولهاي بنيادين در پيشگيري از نكروز فلاپ پوستي در مدل حيواني Rat

آشنایی با برخی مقالات و پایان نامه ها
  
آشنایی با برخی مقالات و پایان نامه ها